Siste nytt fra felles møte Sykkylven og Stranda (24/5-19)

Dette møtet vert her oppsummert slik:
Sak: Søknad frå Sykkylven kommune og utsleppsløyve til Storfjorden gjennom ny røyrgate frå Fausa
• Det er ikkje aktuelt frå Standa kommune å gi løyve til å sleppe kloakk gjennom silanlegg til sjø på Fausa.
• Kommunen aksepterar moderande reinseanlegg, og at utslepp frå desse vert samla for heile området på Fausa.
Forslag til ny samla løysing:
Sykkylven kommune trekk søknad av 01.09.17.
Prosessvatnet frå renseanlegga blir samla i ei kommunal pumpeleidning for området, som så skal koplast til røyrgata til Stranda energi.
Det skal etablerast kommunale infiltreringsgrøfter slik at desse kan nyttas når røyrgata til Stranda energi er avstengt ( ca 32 dagar pr år totalt.) Infiltreringsgrøftene skal etablerast slik at prosessvatnet ikkje går i Nysætervatnet.
Renseanlegga har krav om min 92 % rensing og UV behandling av prosess vatnet.
Det skal settas i gong med prosjektering. Det er behov for ca. 500 000 kroner til å prosjektere fram ny løysing. Kostander skal fordelast 60 % på Sykkylven og 40 % på Stranda.
 Der skal ikkje prosjekterast med ei felles løysing for vatn.
Det skal opprettas eit VAR område for Nysætra/Fjellsætra og Fausa.
Dette skal samkøyrast for Stranda – og Sykkylven kommune for å få like vilkår.
Administrasjonane i kommunen samkøyrer dette.